PM 34
deco

Start

img1
img2
img3
Rekrutacja

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 
Zasady ogólne
 
Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
 

 1. Dzieci urodzone w 2012 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu oraz po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
 3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.
 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest  na wolne miejsca.
 
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2015/2016,  w terminie od 23 do 27 lutefgo 2015 r. ( wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).
 
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 2 do 26 czerwca 2015r.
 
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani
są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.
 
 Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 
 
 
Kryteria rekrutacyjne:
 
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego- zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :

 
  Kryteria do Przedszkoli Miejskich według liczby punktów Wartość kryterium w punktach
1 Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
 
32
2 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych
 
16
3 Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej
 
8
4 Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji 4
5 Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1
   
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:
 
63

oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:
 
  Kryteria do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej według liczby punktów Wartość kryterium w punktach
1 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
 
32
2 Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny
 
16
3 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych, 8
4 Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania 4
5 Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1
   
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:
 
63
 
 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.
 
2 marca 2015 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  31 marca do godz. 14.00.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go  we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, :
 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
 2.  Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z organem prowadzący.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).
 
Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed
1 lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 
Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 
Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 2 marca 2015r. od godz. 8.00 do 31 marca 2015 r. do godz. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
1)    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
2)    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
3)    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka,
 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:
 1. 17 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia, od godz.8.00 do 30 kwietnia 2015 , do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

  5 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
Listy umieszczone  zostaną w siedzibie danej placówki.

 
 Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.
Umowy będą podpisywane w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się od 8 czerwca 2015 r.
Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.
 
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :
1)    oddziału integracyjnego
2)    oddziału specjalnego
nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.
 
 

Adres strony internetowej dla rodziców: http://lodz.przedszkola.vnabor.pl
( strona będzie aktywna od 2 marca 2015r. od godz. 8.00  do  31 marca do godz. 14.00.)