PM 34
deco

Start

img1
img2
img3
Rekrutacja

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez  miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156, z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1942)
 
Zasady ogólne
 
Rekrutacja na rok szkolnych 2016/2017 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:

a)dziecko urodzone w latach 2010-2013
b) dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:

a) dziecko urodzone w latach 2010- 2011
b) dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinięporadni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor publicznej zkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.
 

UWAGA:

1. Dzieci urodzone w 2014r nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016r.) na wolne miejsca.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016r), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, oddizału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź, niż ten do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow roku szkolnym 2016/2017,  w terminie od 16 do 22 lutefgo 2016 r. ( wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).
 
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 14 do 30 czerwca 2016r. (W PRZYPADKU, GDY UMOWA NIE ZOSTANIE PODPISANA W WYZNACZONYM TERMNIE, BĘDZIE TO POTRAKTOWANE JAKO REZYGNACJA Z MIEJSCA)
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE- KRYTERIA REKRUTACYJNE:

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani
są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.
 
 Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 
 
 
Kryteria rekrutacyjne:
 
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego- zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata- 100 pkt.
2) niepełnosprawność kandydata- 100 pkt.
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 100 pkt.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 100 pkt.
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 100 pkt.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 100 pkt.
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 100 pkt. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :

 
  Kryteria do Przedszkoli Miejskich według liczby punktów Wartość kryterium w punktach
1 Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
 
32
2 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych
 
16
3 Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej
 
8
4 Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji 4
5 Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1
   
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:
 
63

oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:
 
  Kryteria do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej według liczby punktów Wartość kryterium w punktach
1 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
 
32
2 Dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny
 
16
3 Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych, 8
4 Dziecko zmieniające przedszkole, z powodu miejsca zamieszkania 4
5 Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2
6 Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1
   
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:
 
63
 
 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły.
 
  1marca 2016 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a  także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  do  31 marca do godz. 14.00.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go  we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, :
 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
 2.  Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane,określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów zgodnie z paragrafem 1. ust.2 uchwały nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im okreslonej liczby punktów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).
 
Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2009r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 
Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 
Placówki będą przyjmować wnioski  w terminie od 1 marca 2016r. od godz. 8.00 do 31 marca 2016 r. do godz. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
1)    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
2)    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
3)    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka,
 
Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna
:
 1. 22 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 25 kwietnia, od godz.8.00 do 4 maja 2016 , do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Nie potwierdzenie  w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej placówki.

  9 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała
do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  
Listy umieszczone  zostaną w siedzibie danej placówki.

 
 Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.
Umowy będą podpisywane w terminie od 14 czerwca do 30 czerwca 2016r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


 
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do :
1)    przedszkola integracyjnego
2)    integracyjnego oddziału w przedszkolu miejskim
3) przedszkola specjalnego
4) specjalnego oddziału w przedszkolu miejskim
5) integracyjnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest  przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.
 
 

Adres strony internetowej dla rodziców:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

( strona będzie aktywna od 1 marca 2016r. od godz. 8.00  do  31 marca do godz. 14.00.)

 

Rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem zapraszamy na Dni Otwarte:
 

 1. 1 marca 2016r (wtorek) w godz. 1200- 1300 ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 2. 8 marca 2016r (wtorek) w godz. 1200-1300 WARSZTATY PLASTYCZNE
 3. 15 marca 2016r (wtorek) w godz. 1200-1300 ZDROWY STYL ŻYCIA
 4. 22 marca 2016r (wtorek) w godz. 1200-1300 SPOTKANIE Z TEATREM
Po każdym spotkaniu zapraszamy do obejrzenia przedszkola oraz rozmów z nauczycielkami na tematy dotyczące rekrutacji oraz pracy naszej placówki.